Pro montéry

MONTÁŽ

Jak správně montovat okna se zvýšenou zvukovou izolací?

Vzduchovou neprůzvučnost do značné míry ovlivňuje zvukově izolační schopnost zasklení, avšak neméně důležitá je také správná montáž. Vzduchová neprůzvučnost utěsnění montážních otvorů je jeden z faktorů, které mají vliv na vzduchovou neprůzvučnost okna. Pro zajištění maximální vzduchové neprůzvučnosti okna doporučujeme montáž s utěsněním pomocí minerální vlny. Jako alternativní řešení lze použít montážní pěnu. U tohoto typu těsnění je nutno brát v potaz negativní vliv odřezání pěny, který lze v případě vysokých požadavků na zvukovou izolaci eliminovat použitím fólie.

 

Lze montovat okna do pórobetonu?

Každá montáž oken musí být provedena na základě technické dokumentace vypracované osobou s odpovídajícím oprávněním. Nezbytnou součástí takové dokumentace je vypracovaný plán montáže v grafické podobě, na základě výpočtů kontrolujících bezpečné spojení okna se zdí. Montáž oken na základě takto vypracované dokumentace má za účel zajistit správný výběr upevňovacích elementů v závislosti na předpokládaném zatížení a materiálu, z něhož je vyrobena stěna.  Pórobeton je materiál, v němž je značně komplikovanější (oproti jiným materiálům) zajistit pevnost spoje provedeného pomocí běžně nabízeného spojovacího materiálu. Proto je zde nutno věnovat zvláštní pozornost výběru správných spojovacích dílů a jejich maximálním rozestupům na montážním plánu.

Jaké jsou povolené montážní odchylky?

Povolené vodorovné a svislé odchylky při ustavování oken v otvoru při délce elementu do 3 m činí 1,5 mm. U elementů, jejichž délka překračuje 3,0 m lze povolenou odchylku odvodit proporčně, avšak její hodnota by nikdy neměla překračovat 3 mm.

Zdroj: Technické podmínky provedení a převzetí stavebních prací Ústavu stavební techniky, část B - Dokončovací práce, sešit 6 - Montáž oken a balkonových dveří.

 

Jaké jsou tolerance pro zhotovení okenního a dveřního otvoru?

Odchylky od jmenovitého rozměru otvoru nesmějí překračovat:
- u otvorů do 3 m s nepřipraveným ostěním +/- 12 mm,
- u otvorů od 3 do 6 m s nepřipraveným ostěním +/- 16 mm,
- u otvorů do 3 m s hotovým ostěním +/- 10 mm,
- u otvorů od 3 do 6 m s hotovým ostěním +/- 12mm,

Zdroj: Technické podmínky provedení a převzetí stavebních prací Ústavu stavební techniky, část B - Dokončovací práce, sešit 6 - Montáž oken a balkonových dveří.

 

Lze montáž oken a dveří v souladu se systémovými detaily z katalogu Yawal TM 74 ze stran 08.D.001 – 08.D.006 označit jako „teplou montáž”?

Způsob montáže okenní konstrukce je znázorněn v systémové publikaci YAWAL VADEMECUM TM 74, strany 08.D.001, 08.D.002, 08.D.003 (vydání 08/2012) splňuje všechny požadavky kladené na metodu tzv. „teplé montáže“.
Je nutno zdůraznit, že na to, zda je uvedená metoda správná, má vliv několik aspektů:
1) Tzv. „teplá montáž“ se nazývá také „vrstvená montáž“ a její podstatou je použití ochrany tepelně izolační vrstvy proti vlhkosti zevnitř budovy a proti povětrnostním vlivům zvenku budovy. Prezentovaná řešení znázorňují správné použití paroizolační pásky ze vnitřní strany a paropropustné izolace z vnější strany přepážky.

2) Zachování kontinuity tepelné izolace mezi zateplením stěny a izolační vrstvou okna. Předmětné výkresy znázorňují situaci okna tak, aby se tepelně izolační vložky okenních rámů nacházely v rovině zateplení zdi a tepelná izolace instalovaná během montáže zajišťovala eliminaci tepelných mostů.

3) Správná mechanická montáž okenních konstrukcí. Prezentované systémové spojky umožňují správou montáž zaručující bezpečný přenos všech sil působících na okno za jeho provozu.

Znázorněné řešení je samozřejmě pouze příkladem montáže nelze je považovat za „univerzální“.
Nezapomeňte, že montáž okna musí být vždy provedena na základě plánu ukotvení, vypracovaného projektantem, který má příslušná oprávnění v oboru.
Pokud to shrneme, vzorová řešení montáže konstrukcí, znázorněná na výkresech systémové publikace YAWAL VADEMECUM TM 74 splňují veškerá pravidla definice tzv. „teplé montáže“.

Je povoleno montovat protipožární konstrukce zhotovené v systému Yawal TM 75EI ve vrstvě zateplení (před lícovou vrstvou zdi)?

Podmínky montáže konstrukcí zhotovených v systému Yawal TM 75EI jsou stanoveny v Technickém schválení ITB AT-15-6830/2013 (bod 2 - Určení, rozsah a podmínky použití) a na výkresech, které jsou součástí Schválení. Konstrukce odolné proti ohni, zhotovené v systému YAWAL TM 75EI lze podle výkresu 68 uvedeného Schválení montovat ve vrstvě zateplení z minerální vlny s minimální hustotou 80 kg/m3.

Jak správně napojit okno na zeď? Jakými pravidly se řídit při výběru materiálů? Kde má být parozábrana, a kde naopak paropropustná izolace?

Správně provedené spojení okna nebo dveří s konstrukcí budovy, se, kromě elementů přenášejících všechny síly způsobených hmotností konstrukce, povětrnostními vlivy a provozním zatížením okna, musí skládat ze tří vrstev:

1. Vnitřní paroizolační vrstvy, která tvoří zábranu proti pronikání vodních par do vrstev tepelné izolace spárou mezi instalovanou konstrukcí a zdí. Tato vrstva se zhotovuje nejčastěji z parotěsné folie nebo samolepicích parotěsných pásek.

2. Vrstvy tepelné izolace z polyuretanové pěny nebo minerální vlny, která plní zároveň funkci zvukové izolace.

3. Vnější izolace proti vodě, která zároveň chrání proti průniku vzduchu dovnitř budovy. K tomuto účelu se nejčastěji používají izolační zástěrky zhotovené z paropropustné fólie nebo hydrofobních expanzních pásek.

Hlavní pravidlo, pokud jde o paropropustnost správného spoje okenní či dveřní konstrukce a zdi zní: těsněji zevnitř než zvenku."

Dotaz na experta

Partneři